Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

Príloha č. 2

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiod tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote dní (doplte poda bodu
1 Pokynov na vyplnenie)
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po ..... doch (doplte poda bodu 1 Pokynov na vyplnenie) odo da (doplte poda bodu 2 Pokynov na vyplnenie)

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: Peter Doksanský, IČO: 46638881, Hutnícka 1672/16, 04001 Košice, telefón: 0910 454 576, email: petshopzborovska@gmail.com

(doplte poda bodu 3 Pokynov na vyplnenie). Na tento úel môete pouivzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, jeho pouitie vak nie je povinné.
(Doplte text poda bodu 4 Pokynov na vyplnenie, ak umožňujete spotrebiteom odstúpiod zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla.)

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

(Doplte text poda bodu 5 Pokynov na vyplnenie, ak neponúkate vyzdvihnutie tovaru pri odstúpení spotrebitea od zmluvy.)

(Doplte informácie poda bodu 6 Pokynov na vyplnenie.) (Doplte informácie poda bodu 7 Pokynov na vyplnenie.)

Pokyny na vyplnenie:

 1. Doplte íslicu „14“ alebo „30“ poda dĺžky lehoty na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka poda § 20 ods. 1 zákona . 108/2024 Z. z.

 2. Doplte jeden z textov uvedených v úvodzovkách

  1. a)  pri zmluve o poskytnutí sluby alebo pri zmluve o dodaní digitálneho obsahu

   inak ako na hmotnom nosii: „uzavretia zmluvy.“;

  2. b)  pri zmluve o dodaní tovaru: „keVy alebo Vami urená tretia osoba okrem

   dopravcu prevezmete tovar.“;

  3. c)  pri dodaní viacerých tovarov Vami objednaných v jednej objednávke oddelene:

   „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar,

   ktorý bol dodaný ako posledný.“;

  4. d)  pri dodaní tovaru pozostávajúceho z viacerých astí: „keVy alebo Vami urená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete poslednú astovaru.“;

  5. e)  pri dodávaní tovaru opakovane poas uritého asu: „keVy alebo Vami urená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.“.

 3. Doplte Vae obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, telefónne íslo a e-mailovú adresu.

 4. „Ak máte záujem, môete vyplnia zaslavzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékovek iné jednoznané vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom náho webového sídla https://www.yanashop.sk/
  Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom médiu (napríklad e-mailom).“

 5. „S vrátením platby môeme akado vrátenia tovaru späna nau adresu alebo do preukázania, e ste tovar odoslali spä, poda toho, o nastane skôr.“

 6. Informujte spotrebitea, ako mono vrátitovar po odstúpení od zmluvy

  1. a)  doplte spôsob vrátenia tovaru

   – „Tovar vyzdvihneme.“ alebo
   „Zalite nám tovar späalebo ho prineste na nau adresu alebo odovzdajte

   [ak
   ste na prevzatie tovaru splnomocnili ur
   itú osobu, doplte jej meno a adresu] najneskôr do 14 dní odo da uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa povauje za zachovanú, ak tovar odolete späpred uplynutím 14-dovej lehoty.“;

  2. b)  doplte informáciu o úhrade nákladov na vrátenie tovaru – „Náklady na vrátenie tovaru znáame my.“;
   – „Priame náklady na vrátenie tovaru zná
   ate Vy.“;

– Ak pri zmluve uzavretej na diaku neponúkate, e budete znáanáklady na vrátenie tovaru a tovar vzhadom na jeho povahu nemono vrátipotou: „Priame náklady na vrátenie tovaru v sume ..... eur [doplte sumu] znáate Vy.“; alebo ak náklady spojené s vrátením tovaru nemono primerane vypoítavopred: „Priame náklady na vrátenie tovaru znáate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je .....

eur [doplte sumu].“; alebo
– Ak pri zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka nemô
e bytovar vzhadom na jeho povahu odoslaný späobchodníkovi potou a bol dodaný spotrebiteovi domov v ase uzavretia zmluvy: „Tovar vyzdvihneme na vlastné náklady.“ a

c) doplte informáciu o zodpovednosti spotrebitea za kodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte len za akékovek zníenie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funknosti tovaru.“.

7. Pri zmluve o poskytnutí sluby doplte: „Ak ste poiadali o zaatie poskytovania sluby poas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosuhradinám cenu za skutone poskytnuté plnenie do da, kedy ste nám oznámili Vae rozhodnutie odstúpiod tejto zmluvy.“.

Vypracované cez www.overenyshop.sk