Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

1.     VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.yanashop.sk (ďalej ako „online shop“ ) medzi kupujúcim a predávajúcim. V týchto Všeobecných obchodných podmienkach výslovne neupravené právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorá odošle objednávku tovaru z online shopu (ďalej ako „kupujúci“ alebo „vy“).
Predávajúcim je:

Peter Doksanský
Hutnícka 16
040 01 Košice
IČO: 46638881
DIČ: 1024513589
IČ pre DPH: SK1024513589
Číslo účtu:
SLSP: 5113978024/0900
IBAN: SK7609000000005113978024
SWIFT (BIC): GIBASKBX
 
Firma je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného súdu Košice I, č.  820-72392
(ďalej ako „predávajúci“,  alebo „my“).
Dozorný orgán : Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79  Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/6220 781
fax č. 055/ 6224 547
info@soi.sk
 

 

ADRESA PREVÁDZKY E-SHOPU

Pet shop
Zborovská 6
04001 Košice
meno a priezvisko zodpovednej (kontaktnej) osoby ktorá vybavuje vaše objednávky: Jana Doksanská
Telefón: 0910 454 576
e-mail: petshopzborovska@gmail.com

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok
9.00-17.00
Utorok
9.00-17.00
Streda
9.00-17.00
Štvrtok
9.00-17.00
Piatok
9.00-17.00
Sobota
9.00-12.00
Nedeľa
zatvorené

V prípade otázok, sťažností alebo iných podnetov nás neváhajte kontaktovať:
telefonická linka počas pracovných dní: +421 910 454 576 (pondelok – piatok, 09:00 – 17:00)
email: petshopzborovska@gmail.com
Komunikácia vrátane uzatvorenia kúpnej zmluvy prebieha v slovenskom jazyku.

2.     POSTUP OBJEDNANIA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Ponukou tovaru sa rozumie súhrn výrobkov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom online shopu (ďalej ako „tovar“). 
K vzniku právnych vzťahov, teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza momentom doručenia emailového potvrdenia o prijatí vašej objednávky zo strany yanashop.sk na vašu emailovú adresu.
Ak ste podnikateľským subjektom a máte záujem nakúpiť tovar predávajúceho, kontaktujte, prosím, pracovníkov zákazníckej linky. Pre objednávky zrealizované prostredníctvom online shopu nebude podnikateľským subjektom vystavená faktúra obsahujúca identifikačné číslo organizácie (IČO), ktorá je predpokladom pre daňovo uznateľný náklad. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení.

POSTUP OBJEDNANIA TOVARU

Tovar s dostupnosťou „Na sklade“ si môžete vložiť do nákupného košíka prostredníctvom tlačidla „Do nákupného košíka“. Ak ste do svojho košíka vložili všetky vami želané výrobky (tovar), môžete priamo v nákupnom košíku pristúpiť k ďalším krokom potrebným pre odoslanie objednávky, a to prostredníctvom tlačidla „Do pokladne“.
V nasledujúcom kroku budete vyzvaný, aby ste uviedli, či chcete nakupovať ako hosť alebo sa prihlásiť do svojho zákazníckeho konta, príp. či si predmetné zákaznícke konto chcete vytvoriť. Ak sa rozhodnete nakúpiť ako hosť, vaše údaje budú spracúvané iba na účely nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy. Pokiaľ budete nakupovať ako hosť, uvediete v objednávke svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo a emailovú adresu. Vytvorením zákazníckeho konta si uľahčíte proces objednávania v budúcnosti a získate výhody určené iba pre registrovaných zákazníkov. Pre založenie zákazníckeho konta je potrebné zadať oslovenie, vaše meno a priezvisko, dátum narodenia, emailovú adresu a heslo. Heslo si starostlivo uschovajte a neposkytujte tretím osobám.
Zriadením zákazníckeho konta súhlasíte, že vo vašom konte zadané informácie budú zaznamenávané a vyhodnocované a priradené vášmu nákupnému správaniu, aby sme vám vedeli ponúknuť personalizovaný obsah, ako napr. individuálne ponuky, služby a informácie. Ak si vyššie uvedené spracúvanie a vyhodnocovanie neželáte, môžete realizovať objednávky v online shope ako hosť.
Po výbere spôsobu nakupovania (hosť, prihlásenie, registrácia) môžete pristúpiť k zadaniu doručovacej adresy a výberu platobnej možnosti. Následne vám bude zobrazený súhrn objednávky, ktorej odoslanie potvrdíte tlačidlom „Objednávka s povinnosťou platby“. Po odoslaní objednávky už nie je možné vykonať zmenu vašich údajov a objednávky. V prípade potreby zmeny objednávky/údajov po odoslaní objednávky, kontaktujte bezodkladne, prosím, našu telefonickú linku. Podmienkou odoslania objednávky je vaše oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Po odoslaní objednávky budete automaticky prostredníctvom emailu informovaný o prijatí vašej objednávky. Tento automatický email je potvrdením záväzného prijatia vášho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy (objednávky). K uzatvoreniu kúpnej zmluvy teda dochádza doručením potvrdzujúceho emailu yanashop o prijatí objednávky na vašu emailovú adresu uvedenú v objednávke; prílohou tohto potvrdzujúceho emailu o prijatí objednávky je aj kópia týchto Všeobecných obchodných podmienok vrátane Prílohy 1 a Prílohy 2 (vo formáte .pdf) a v prípade voľby platby bankovým prevodom obsahuje predmetný potvrdzujúci email o prijatí objednávky aj fakturačné údaje. Po zaslaní automatického emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky vám na vašu emailovú adresu uvedenú v objednávke môžeme poskytovať ďalšie dodatočné informácie o stave vybavenia vašej objednávky (napr. informáciu o expedovaní tovaru).

3. MINIMÁLNA HODNOTA OBJEDNÁVKY

Pre objednávky v online shope nie je stanovená minimálna hodnota objednávky.

4.     DODANIE A DOSTUPNOSŤ TOVARU

Objednaný tovar je doručovaný výhradne na územie Slovenskej republiky.  yanashop.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svojho zmluvného prepravcu.
Lehota dodania predstavuje 10 pracovných dní a začína plynúť v závislosti od vami zvolenej platobnej možnosti nasledovne:

 • pri platbe kartou prostredníctvom platobnej brány – momentom odoslania automatického emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky,– zákazníci u nás platia prostredníctvom ShoptetPay. Ak sa rozhodnete využiť on-line platobný systém ShoptetPay, budete po potvrdení objednávky presmerovaný na stránky platobnej brány ShoptetPay. Službu ShoptetPay môže využívať každý, bez nutnosti akejkoľvek registrácie. Stačí mať účet v jednej z podporovaných bánk, ktoré sú uvedené nižšie. ShoptetPay je regulovaný Národnou bankou Slovenska a je členom VISA a Mastercard. Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
 • pri platbe vopred bankovým prevodom – odo dňa pripísania peňažných prostriedkov vo výške objednávky vrátane nákladov na prepravu (poštovného) na bankový účet Peter Doksanský.
 • platba pri osobnom odbere – kupujúci uhrádza tovar priamo predávajúcemu v hotovosti alebo platobnou kartou v kamennej predajni na ul. Zborovska 6, Košice 04001.

Lehota dodania sa považuje za zachovanú, ak vám bol tovar doručený v posledný deň danej lehoty. Ak vám nebudeme môcť dodať tovar v lehote dodania, bezodkladne vás o tejto skutočnosti upovedomíme. Pri neprevzatí tovaru kupujúcim pri prvom pokuse o doručenie, bude realizovaný druhý pokus o doručenie. Ak nebude ani druhý pokus úspešný, predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy a objednávka kupujúceho bude automaticky stornovaná, pričom vami uhradená suma objednávky (peňažné prostriedky vo výške objednávky vrátane nákladov na prepravu (poštovného) vám bude bezodkladne vrátená na účet, z ktorého ste objednávku uhradili.
Do nákupného košíka môžete vložiť všetky výrobky dostupné v online shope
Pre všetky objednávky sú účtované náklady na prepravu (poštovné) podľa bodu 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

5.     PRECHOD VLASTNÍCTVA TOVARU

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu -   alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar objednaný kupujúcim; v prípade, ak kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza na kupujúceho vlastníckeho právo v okamihu, kedy mu bude umožnené so zakúpeným tovarom nakladať.

6.     CENY A NÁKLADY NA PREPRAVU

Všetky ceny uvedené v online shope sú uvedené vrátane zákonných sadzieb dane z pridanej hodnoty. Záväznými sú pre obe zmluvné strany ceny platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
Náklady na prepravu na ľubovoľnú doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky 

7.     PLATOBNÉ MOŽNOSTI A ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA

Pri objednávkach uzatvorených na diaľku prostredníctvom online shopu vám ponúkame nasledujúce platobné možnosti:

 • platba debetnými a kreditnými kartami Maestro, Mastercard a Visa
 • platba vopred prostredníctvom bankového prevodu
 • Apple Pay
 • Google Pay
  Platbu nie je možné realizovať prostredníctvom darčekových poukážok.

Pri platbe vopred prostredníctvom bankového prevodu poukážte, prosím, celkovú cenu objednávky na bankový účet Peter Doksanský uvedený v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Tovar bude odoslaný až po prijatí platby na bankový účet Peter Doksanský. Peter Doksanský – yanashop.sk si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a objednávku automaticky stornovať, ak nie je celková cena objednávky vrátane nákladov na prepravu (poštovného) pripísaná na účet predávajúceho do 7 dní odo dňa obdržania emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky.
Vystavená a na vašu e-mailovú adresu uvedenú v objednávke bude zaslaná výlučne elektronická faktúra.

8.     ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMAČNÝ PORIADOK

yanashop.sk zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim.
yanashop.sk zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Na výrobky (tovar) sa vzťahujú záručné doby predpísané zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri výrobkoch (tovar) s minimálnym dátumom trvanlivosti je záručná doba platná do tohto dátumu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, mechanického poškodenia (vrátane náhodného poškodenia), či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.
Ak yanashop.sk pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar zdarma (darček), je na zákazníkovi, či ponúkaný tovar (darček) prijme. Tovar zdarma (darček) však nie je predaným tovarom, preto yanashop.sk nezodpovedá za jeho prípadné vady a na tento tovar sa teda zákonná záruka nevzťahuje.
Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)
Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) si môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť, resp. zaslať spolu s vadným tovarom kópiu dokladu o kúpe (kópiu faktúry), prípadne záručný list, ak bol tento na tovar vystavený.
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť buď:
(a) osobne v kamennej predajni, zo sídlom na: Zborovská 6, Košice 04001,  alebo
(b) zaslaním vadného tovaru na adresu sídla predávajúceho: Peter Doksanský, Hutnícka 16, 040 01 Košice,  Slovenská republika, následovne:
1. Vytlačte si a vyplňte Reklamačný lístok, ktorý tvorí Prílohu 2 týchto Všeobecných        obchodných podmienok (v tomto prípade vypĺňate údaje bližšie špecifikované ako náležitosti Reklamačného lístka pod bodom (iii), (iv), (v), (vi), a (viii) nižšie).
2. Vadný výrobok zabaľte, prosím, spolu s Reklamačným lístkom a kópiou dokladu o kúpe (faktúry), prípadne záručným listom (ak bol tento na tovar vystavený) do krabice, resp. do iného obalu vhodného na prepravu.
3. Zašlite vadný výrobok na hore uvedenú adresu
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:

 • kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Predávajúci, resp. zodpovedná osoba na príslušnej prevádzke (predajni), na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia Reklamačného lístka potvrdená predávajúcim. V prípade, ak kupujúci uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady tovaru v zmysle bodu (a) vyššie (osobne na predajni predávajúceho), bude Reklamačný lístok vyplnený a kupujúcemu vydaná kópia potvrdeného Reklamačného lístka priamo na predajni, v ktorej kupujúci práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje. V prípade, ak kupujúci uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady tovaru v zmysle bodu (b) vyššie (odoslaním vadného tovaru prostredníctvom pošty), doručí predávajúci kupujúcemu potvrdený Reklamačný lístok bez zbytočného odkladu po obdržaní vadného tovaru, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, pričom pokiaľ kupujúci uvedie v Reklamačnom lístku emailovú adresu, bude potvrdenie, vrátane oznámenia o vybavení reklamácie zaslané kupujúcemu na uvedenú emailovú adresu.
Reklamačný lístok musí mať pri uplatnení reklamácie vypísané nasledovné náležitosti:
(i) adresu predajne (uvedené platí len v prípade, ak kupujúci uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady tovaru v zmysle bodu (a) vyššie, t.j. osobne na predajni predávajúceho);
(ii) dátum uplatnenia reklamácie (v prípade, ak kupujúci uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady tovaru v zmysle bodu (b) vyššie (t.j. odoslaním vadného tovaru prostredníctvom zmluvného prepravcu) vyplní uvedenú časť predávajúci po tom, čo mu bude vadný tovar doručený)
(iii) meno a priezvisko kupujúceho, jeho kontaktná adresa, telefonický kontakt a emailová adresa;
(iv) druh reklamovaného tovaru;
(v) dátum zakúpenia, cenu reklamovaného tovaru a číslo faktúry ako dokladu o zakúpení reklamovaného tovaru;
(vi) dôvody reklamácie a popísané reklamované vady a nárok zo zodpovednosti za vady, ktorý kupujúci požaduje;
(vii) konečné doriešenie reklamácie – uvedené vypĺňa predávajúci; uvedená informácia sa vyplní pri uplatnení reklamácie v prípade, ak je reklamácia vybavená ihneď na mieste, resp. ihneď po doručení vadného tovaru predávajúcemu;
(viii) podpis kupujúceho;
(ix) podpis predávajúceho (resp. zodpovedného pracovníka predávajúceho) – uvedená informácia sa vyplní pri uplatnení reklamácie v prípade, ak je reklamácia vybavená ihneď na mieste, resp. ihneď po doručení vadného tovaru predávajúcemu.
Reklamačný lístok v troch vyhotoveniach, pričom originál ostane v predajni, ktorá reklamáciu prijala, (v prípade uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru v zmysle bodu (a) vyššie), resp. v sídle predávajúceho (v prípade uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru v zmysle bodu (b) vyššie), jednu kópiu dostane kupujúci a jednu kópiu odošle predávajúci spoločne s prijatým reklamovaným tovarom na odborné posúdenie (v prípade pokiaľ reklamácia nebola vybavená ihneď). Pokiaľ sa tovar neodošle na odborné posúdenie, zostáva originál ako aj jedna kópia v predajni, ktorá reklamáciu prijala, (v prípade uplatnenia reklamácie v zmysle bodu (a) vyššie), resp. v sídle predávajúceho (v prípade uplatnenia reklamácie v zmysle bodu (b) vyššie).
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia Reklamačného lístka s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, resp. list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Reklamačné konanie nie je možné začať v prípadoch, ak kupujúci nepreukáže, že tovar zakúpil od predávajúceho, t.j. nepredloží kópiu dokladu o kúpe tovaru, resp. záručný list (ak bol vydaný) alebo inak nepreukáže, že tovar zakúpil od predávajúceho.

9.     ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, SPÔSOB VRÁTENIA TOVARU

Máte právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom online shopu do 30 dní, a to bez uvedenia dôvodu. Lehota pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy začína plynúť prevzatím tovaru. Prevzatím tovaru sa rozumie prevzatie všetkých častí objednaného tovaru vami alebo vami určenou treťou osobu s výnimkou dopravcu. Odstúpiť od zmluvy môžete aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.O uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy ste povinný nás informovať písomne v stanovenej lehote, a to jednou z nasledujúcich možností:

 • listom zaslaným na adresu sídla spoločnosti Peter Doksanský, Hutnícka 16, 04001 Košice
 • emailom na emailovú adresu petshopzborovska@gmail.com

Lehota sa považuje za dodržanú, ak odošlete svoje oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy v posledný deň lehoty. Odstúpenie od zmluvy môžete realizovať prostredníctvom formulára, ktorý tvorí Prílohu 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo vlastného formátu vyhlásenia. Tovar ste povinný odoslať späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Celý balík, resp. časť objednaného tovaru, môžete vrátiť aj v predajni nasledovne:
1)    Vrátenie časti zásielky: Pri vrátení časti zásielky v predajni predložte, prosím, doklad o kúpe predmetného tovaru (faktúru). Pri vrátení časti zásielky vám budú peniaze bezodkladne vrátené v hotovosti, za predpokladu, že budete s týmto spôsobom vrátenia peňažných prostriedkov súhlasiť.
2)    Vrátenie celej zásielky (balíka): Pri vrátení celej zásielky (balíka) v predajni, predložte, prosím, doklad o kúpe predmetného tovaru (faktúru). Do balíka, ktorý vraciate, vložte, prosím, vyplnený formulár pre vrátenie tovaru. Uchovajte si jeho poslednú stranu, ktorá vám bude potvrdená pri odovzdaní balíka v predajni. Peňažné prostriedky vám budú vrátené v zákonom stanovenej lehote na vami zadané číslo bankového účtu po spracovaní vrátenia celej zásielky (balíka) v online distribučnom stredisku.
Odstúpením od zmluvy vám budú vrátené všetky platby, ktoré ste vynaložili v súvislosti s uzavretím zmluvy, t.j. kúpna cena vrátane nákladov na prepravu tovaru k vám, a to najneskôr v lehote 14 dní od dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Pre vrátenie platby bude použitý rovnaký spôsob platby, aký ste použili v procese objednávky, pokiaľ nebol výslovne dohodnutý iný spôsob vrátenia, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, ktorý moment nastane skôr. Vo všetkých ostatných prípadoch priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Vrátenie online shop, Zborovská 6, 040 01 Košice.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

10.  MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

Vzniknuté spory majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky, za predpokladu, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má bydlisko na území Slovenskej republiky. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže žalovať predávajúceho aj na súdoch členského štátu Európskej únie, v ktorom má tento spotrebiteľ bydlisko.
Máte právo obrátiť sa na dm so žiadosťou o nápravu (emailom na: petshopzborovska@gmail.com), ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že Peter Doksanský – yanashop.sk porušila vaše práva. Ak vám Peter Doksanský – yanashop.sk na túto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ARS“); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov).
Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať taktiež prostredníctvom nasledujúcej online platformy alternatívneho riešenia sporov – platformy ODR Európskej komisie.
Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o ARS, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 Eur vrátane DPH. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva kupujúceho podľa príslušných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.
V prípade rozdielnych názorov s našimi zákazníkmi sa snažíme nájsť zhodné riešenie. Ak nie ste spokojný s niektorou z našich ponúk, kontaktujte nás, prosím, na emailovej adrese petshopzborovska@gmail.com

11.  PODMIENKY POUŽÍVANIA ZÁKAZNÍCKEHO KONTA

Nasledujúce ustanovenia upravujú online zákaznícke konto (ďalej ako „zákaznícke konto“,  alebo „Moje konto“), registráciu a využívanie konta.
Registráciou a využívaním konta súhlasíte s podmienkami používania.
      I.  Konto
        a)   Registrácia
(1)   Konto sa vzťahuje a je založené na jednotlivého, menovite registrovaného používateľa. Pred používaním konta musí prebehnúť jeho registrácia. Za týmto účelom musíte pravdivo vyplniť povinné polia registračného formulára. Povinnými údajmi registračného formulára sú: oslovenie, meno a priezvisko, dátum narodenia, emailová adresa a heslo. Zadanie cudzieho mena alebo pseudomena, resp. prezývky nie je prípustné. Po kompletnom zadaní a úspešnom odoslaní formulára obdržíte email s aktivačným linkom, ktorý je platný po dobu 14 dní odo dňa odoslania. Potvrdením aktivačného linku bude vaše konto aktivované. Svoje konto môžete využívať po zadaní svojich prihlasovacích údajov (emailová adresa a heslo).
(2)   Zriadením konta súhlasíte, že vám bude zobrazovaný personalizovaný obsah, ako napr. individuálne ponuky, služby a informácie. Vo vašom konte zadané informácie budú zaznamenávané a vyhodnocované a priradené vášmu nákupnému správaniu. Ak si vyššie uvedené spracovanie a vyhodnocovanie neželáte, môžete si konto kedykoľvek zrušiť/vymazať v sekcii „Moje konto“ a objednávky realizovať ako hosť.
b) Používanie
(1)   Registrovaní používatelia nemôžu poskytovať informácie ako používateľské meno a/alebo heslo tretím osobám. Zaznamenanie prihlasovacích údajov (používateľské meno a heslo) na verejnej dostupných/viditeľných miestach nie je dovolené. Ako oprávnený používateľ musíte uchovávať údaje potrebné k používaniu konta neprístupne tretím osobám a chrániť konto pred neoprávneným prístupom. Ak sa dozviete o neoprávnenom použití svojich prihlasovacích údajov, ste povinný, Peter Doksanský – yanashop.sk o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, aby Peter Doksanský – yanashop.sk mohla prijať zodpovedajúce opatrenia.
(2)   Ste zodpovedný za neoprávnené použitie/zneužitie svojich prihlasovacích údajov. Toto platí najmä pre neoprávnené odovzdanie a nestarostlivé, zneužitie umožňujúce uchovávanie prihlasovacích údajov.
(3)   Zaručujete, že nebudete používať žiadne softvéry a programy, ktoré by mohli zmeniť alebo poškodiť funkčnosť a dostupnosť konta (ako napr. hackerské útoky, útoky hrubou silou, používanie a zasielanie špionážneho softvéru, vírusy a červy). Zo strany Peter Doksanský – yanashop.sk používateľom zdelené oznámenia a upozornenia týkajúce sa používania funkcií konta alebo služieb musia byť dodržané.
(4)   Peter Doksanský – yanashop.sk sprístupňuje používateľovi konto bezplatne na dobu neurčitú, pričom si vyhradzuje právo, používateľa kedykoľvek vylúčiť bez udania dôvodu z procesu registrácie alebo používania, resp. prestať prevádzkovať konto alebo jednotlivé služby.
c)  Ručenie
(1)   Peter Doksanský – yanashop.sk neručí za nepretržitú prístupnosť/dostupnosť internetovej stránky www.yanashop.sk
(2)   Obsah internetovej stránky je starostlivo a svedomito vytváraný a spravovaný. Peter Doksanský – yanashop.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené poruchou softvéru. Uvedené sa nevzťahuje na škody na zdraví a živote, a pri ručení podľa zákona a pri porušení podstatných zmluvných povinností.
(3)   Pri priamych alebo nepriamych prepojeniach odkazujúcich na internetové stránky tretích strán („linky“) Peter Doksanský – petshopzborovska nezodpovedá a dištancuje sa od obsahu týchto internetových stránok. Peter Doksanský – yanashop.sk neručí za tieto stránky, ako aj za cudzí obsah. Zodpovednosť leží u poskytovateľa týchto internetových stránok, resp. u osôb zodpovedných za cudzí obsah.
d)  Zmena konta, služieb Peter Doksanský – yanashop.sk alebo podmienok používania
(1) Peter Doksanský – yanashop.sk si vyhradzuje právo, kedykoľvek zmeniť funkcie konta, služieb alebo podmienky používania, s cieľom zohľadniť zmeny legislatívy, následnú nerovnováhu medzi službou a protislužbou alebo medzery v regulácii.
(2)   Nové podmienky používania vám budú oznámené prostredníctvom emailu. Nové podmienky používania sa považujú za odsúhlasené, ak v lehote 14 dní nevyjadríte svoj nesúhlas, a to v textovej forme (písomne, emailom alebo faxom).
Nesúhlas je potrebné adresovať na adrese:
Peter Doksanský
Hutnícka 16
04001 Košice, Slovenská republika
alebo emailom na petshopzborovska@gmail.com. V prípade nesúhlasu ste vy, ako aj Peter Doksanský – petshopzborovska oprávnená zrušiť konto používateľa a/alebo ukončiť účasť na službách Peter Doksanský – petshopzborovska. S výmazom konta bude automaticky ukončená aj účasť na službách Peter Doksanský – petshopzborovska.
e)  Výmaz a ukončenie
(1)   Ak bolo yanashop.sk konto zrušené alebo účasť na jednej/viacerých službách ukončená, nemôžete sa bez výslovného súhlasu zo strany Peter Doksanský – yanashop.sk opätovne prihlásiť. Peter Doksanský – yanashop.sk môže vaše konto alebo účasť na službe ukončiť, ak konáte v rozpore s tými podmienkami používania, alebo existuje iný vážny dôvod.
(2)   Výmaz konta a/alebo ukončenie jednej/viacerých služieb z vašej strany je kedykoľvek možné.
(3)   Výmaz konta má za následok, že účasť na službách nie je ďalej možná.
V prípade odvolania vášho súhlasu so spracúvaním vašich údajov na marketingové účely podľa čl. 13, bude vaše konto automaticky vymazané, pokiaľ nedôjde z vašej strany k výmazu konta skôr.

12.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Peter Doksanský, prevádzkovateľ online shopu a webovej stránky www.yanashop.sk, je zodpovedný za ochranu osobných údajov spracúvaných v rámci  online shopu.
Ochrana vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní služieb online shopu, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.
I. Všeobecné informácie k návšteve online shopu
Pri návšteve online shopu a webovej stránky www.yanashop.sk zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje iba v rozsahu potrebnom na poskytnutie jednotlivých funkcionalít webovej stránky, a jej relevantného obsahu a služieb. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu udeleného používateľom alebo za účelom plnenia zmluvy, a to podľa podmienok uvedených v tomto článku.
 a, Webtracking (sledovanie stránok)
Pri štatistickom vyhodnocovaní našej internetovej stránky sú niektoré údaje zaznamenávané a vyhodnocované v trvalo anonymizovanej forme (tieto údaje sú vymedzené nižšie, v sekcii „Údaje zhromažďované kvôli webtrackingu“). Takto anonymizované údaje sú poskytované nášmu poskytovateľovi štatistických služieb, za účelom skvalitňovania našich služieb zákazníkom.
Za účelom spracúvania štatistických údajov o využívaní našej internetovej ponuky a zodpovedajúcej optimalizácie našej ponuky využívame služby spoločnosti Bohemiasoft s.r.o., so
sídlom Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika,
identifikačné číslo: 28090403, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 16675 (ďalej len “správca”).
Údaje zhromažďované kvôli webtrackingu
Počas návštevy online shopu sú prostredníctvom zabudovaného pixelu v našich internetových stránkach zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované Vašim internetovým prehliadačom:

 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)
 • ​typ a verzia prehliadača (napr. Internet Explorer 6.0)
 • jazyk prehliadača (napr. slovenčina)
 • používaný operačný systém (napr. Windows XP)
 • vnútorné rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia JavaScript
 • zapnutie/vypnutie Java
 • zapnutie/vypnutie cookies
 • sýtosť farieb
 • Referrer URL (stránka, ktorá bola navštívená predtým)
 • IP adresa – anonymizovaná
 • čas prístupu
 • kliknutia
 • príp. obsah formulárov (pri textových poliach, ako napr. meno a heslo, je prenesená iba informácia „údaj vyplnený“ alebo „údaj nevyplnený“)

Odvolanie/nesúhlas s uchovávaním údajov pri webtrackingu
Ako návštevník online shopu môžete vyjadriť nesúhlas s ukladaním anonymizovaných údajov užívateľa. Tým nebudú údaje v budúcnosti zaznamenávané. V prípade vyjadrenia vášho nesúhlasu, nebudú v online shope zaznamenávané a spracúvané ani anonymizované údaje, ktoré boli získane počas vašej aktivity na stránke www.yanashop.sk. Pre vylúčenie z webtrackingu budú nastavené 4 cookies domény www.yanashop.sk. Tieto cookies vylučujú budúce používanie webtrackingu prostredníctvom poskytovateľov týchto služieb. Toto vylúčenie zo spracúvania týchto údajov prostredníctvom webtrackingu platí po dobu, kým nebudú tieto cookies vami vymazané.
K ukončeniu vylúčenia z uchovávania údajov na účely webtrackingu kliknite, prosím, sem
b, IP adresa
IP adresa je prenášaná pri zadaní každej vašej požiadavky na server. Vďaka tomu má server informáciu o tom, kam má byť odpoveď na túto požiadavku odoslaná. Zákazníkovi je za týmto účelom IP adresa pridelená poskytovateľom internetového pripojenia, akonáhle sa pripojí na internet. Poskytovateľ internetových služieb dokáže vysledovať, ktorému zákazníkovi bola vybraná IP adresa priradená v určitom časovom okamihu. Po dobu uloženia IP adresy je možné teoreticky nepriamo stanoviť identitu vlastníka IP adresy. Z tohto dôvodu nie sú IP adresy trvalo uchovávané nami, ani našimi poskytovateľmi štatistických služieb, ale sú využívané iba za účelom určenia miesta, na ktoré má byť odoslaná odpoveď servera na vašu požiadavku, ako aj na účely odvrátenia potenciálnych kybernetických útokov. IP adresy v našom systéme sú uchovávané anonymizované, pričom posledný oktet je nahradený písmenom „x“, aby boli uchované dáta trvalo anonymné a nemohli byť ďalej nepriamo priradené konkrétnemu užívateľovi.
c, Social Plugins
Social Plugins odkazujúce na sociálne siete Facebook, Instagram, predstavujú interné riešenie pre Peter Doksanský, a nejedná sa o HTML a XHTML elementy iFrame. Integrované Social Plugins sú čistými internetovými odkazmi na stránky tretích strán, a neposkytujú údaje o zákazníkoch prevádzkovateľom sociálnych sietí.
d, Cookies
Na viacerých miestach našej internetovej stránky sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a môžu byť ukladané vaším prehliadačom. Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov o vašej osobe je vykonané iba za predpokladu, že ste nám udelili váš výslovný súhlas na stránke www.yanashop.sk.
Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy internetovej stránky. Upozorňujeme však na to, že niektoré cookies sú nutné pre správne fungovanie nákupného košíka a objednania produktov; súhlas s ich použitím sa nevyžaduje. Údaje získané z použitia týchto cookies budú použité výhradne na technické zabezpečenie vášho nákupu a po ukončení relácie prehliadača budú vymazané.
Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých vás vieme rozpoznať ako návštevníka. Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy.
II. Získavanie, spracúvanie a použitie osobných údajov
a, Kontaktné informácie
Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú Vaše osobné údaje je: Shoptet, a.s.
Dvořeckého 628/8
169 00 Praha 6
Česká republika
IČ: 28935675
DIČ: CZ28935675
Spisová značka: B 25395, Mestský súd v Prahe
Upísaný a splatený základný kapitál spoločnosti činí 2 000 000 Kč. (ďalej len “správca”).
b, Osobné údaje
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor (ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor) alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Pre účely spracovania vašej objednávky na stránke potrebujeme predovšetkým vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, email. V prípade, ak ste si u nás založili aj zákaznícke konto, môžeme spracúvať aj iné údaje, ktoré sú vami dobrovoľne zadávané pri využívaní služieb registrácie alebo založenia zákazníckeho konta. Štatistické údaje získavané počas návštevy našej stránky, ktoré sú popísané vyššie (napr. údaje získané z webtrackingu) a nemôžu byť priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnou osobou, nie sú považované za osobné údaje, a preto nie sú dotknuté touto časťou Všeobecných obchodných podmienok.
c, Formulárové údaje
Na stránke www.yanashop.sk môžete využiť niektoré formuláre na prenos údajov k nám, na účely využívania našich služieb. Pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, budú tieto údaje v poliach formulára uchované a štatisticky vyhodnocované. Ak sa jedná o osobné údaje, bude štatisticky zhromažďovaný iba údaj o úspešnom, resp. neúspešnom odoslaní týchto údajov.
d,  zákaznícke konto
Prostredníctvom registrácie si môžete zriadiť heslom chránené zákaznícke konto. Tým získavate priamy prístup k vašim, u nás uloženým, údajom a zároveň môžete nahliadnuť do vašich otvorených alebo vybavených objednávok, spravovať vaše osobné údaje, uložené v zákazníckom konte, ako aj zasielanie newslettera. Založením zákazníckeho konta súhlasíte, že údaje vo vašom zákazníckom konte budú zhromažďované a vyhodnocované na účely využívania služieb zákazníckeho konta. Založením zákazníckeho konta nám tiež udeľujete váš súhlas na zaznamenávanie a vyhodnocovanie vášho nákupného správania na stránke www.yanashop.sk (ako napr. údaje o tom, ktoré tovary ste si na stránke prezreli alebo ktoré tovary ste v online shope nakúpili) a zobrazovanie personalizovaného obsahu na tejto stránke (ako napr. individuálne kupóny s výhodami, mimoriadne ponuky, naše servisné služby a ďalšie informácie). Ak ste si založili zákaznícke konto, súhlasíte, že vaše používateľské správanie na stránke www.yanashop.sk, bude priradené vášmu zákazníckemu kontu, aby sme Vám mohli poskytnúť tento personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie).
Ak si takéto spracúvanie vašich údajov neželáte, môžete vaše zákaznícke konto kedykoľvek vymazať v sekcii „Moje konto“ a realizovať objednávky ako hosť. Vezmite, prosím, do úvahy podmienky používania v bode 12 Všeobecných obchodných podmienok. Vaše osobné údaje budeme na účely uvedené v tomto bode spracúvať len počas trvania vášho zákazníckeho konta.
Vezmite prosím na vedomie, že založenie zákazníckeho konta nie je podmienkou využívania online shopu – nákupy  v online shope môžete kedykoľvek využívať aj ako hosť, a teda aj bez potreby registrácie zákazníckeho konta.
e, Účel použitia
Ak ste nám poskytli osobné údaje, budú tieto použité iba za:
– účelom riadneho poskytovania našich služieb zákazníkom, a to k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom online shopu na základe Vašej objednávky medzi nami a vami ako zákazníkom, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu vašich otázok, súvisiacich s poskytovaním našich služieb a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie našich služieb na stránke www.yanashop.sk, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy a vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba,
– marketingovými účelmi, ak ste si na stránke www.yanashop.sk založili zákaznícke konto, a to na právnom základe Vášho súhlasu, vyjadreného založením zákazníckeho konta.
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy alebo ak ste na takéto poskytnutie poskytli výslovný súhlas. Pre vybavenie vašich objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy potrebujeme vaše meno, priezvisko, adresu (bydliska/doručenia tovaru), email, telefónne číslo, a vaše platobné údaje.
Vaša emailová adresa slúži ako identifikátor (pre prihlásenie do zákazníckeho konta), a zároveň ako komunikačný prostriedok. Na zadanú emailovú adresu vám bude zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie o priebehu doručovania tovaru od prepravcu.
V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované našim zmluvným poskytovateľom služieb, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy. Vaše osobné údaje spracúvame len počas trvania účelu, na ktorý sme vaše osobné údaje získali.
f, Individuálna reklama
Našim cieľom je neustále zlepšovanie a používateľsky príjemné zostavenie a zobrazovanie našej internetovej stránky. Pre vytvorenie užitočnej a personalizovanej (vašej záujmovej oblasti prispôsobenej) reklamy, využívame poskytnuté a automaticky generované informácie. K tomu patria napr. informácie o tom, na ktorý teaser/banner na stránke ste klikli, ktoré výrobky ste si vo svojom prehliadači prezerali, a ktoré výrobky ste otvorili z ponuky , ako aj informácie o počítači a internetovom spojení, operačnom systéme a platforme, dátume a čase vašej návštevy.
Tieto informácie využívame len v prípade, ak ste nám na takéto použitie udelili váš súhlas k vyhodnocovaniu osobných údajov na marketingové účely prostredníctvom založenia dm zákazníckeho konta.
Tieto údaje používame len v pseudonymizovanej forme, teda forme, ktorá neumožňuje tieto údaje priradiť k individuálnej osobe bez použitia dodatočných informácií, ktoré sú uchovávané osobitne. Ak si neželáte dostávať personalizovanú reklamu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať s tým, že vaše zákaznícke konto môžete kedykoľvek vymazať v sekcii „Moje konto“ alebo môžete kontaktovať, zákaznícku linku prostredníctvom kontaktného formulára alebo na našich kontaktných údajoch, uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.
g, Log súbory
Pri každom vstupe na internetovú stránku petshopzborovska budú údaje o používaní odovzdávané vašim internetovým prehliadačom a uložené v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, predchádzajúcu URL adresu (tzv. Referrer), množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém).
IP adresy sú za účelom vyhodnocovania ukladané výhradne anonymizované. Vyhodnotenia dátových viet týchto Logfiles v anonymizovanej forme slúžia k tomu, aby mohli byť chyby čo najrýchlejšie identifikované a odstránené. Prostredníctvom spracúvania týchto údajov je taktiež možné regulovať kapacitu serveru a zlepšovať našu ponuku.
III. Bezpečný prenos údajov
Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.
Prístup k vášmu  zákazníckemu kontu je možný iba po zadaní vami zvoleného hesla. S prístupovými informáciami by ste mali zaobchádzať dôverne a svoj prehliadač po ukončení činnosti zavrieť, predovšetkým vtedy, ak je počítač využívaný viacerými osobami. Peter Doksanský – yanashop.sk nepreberá zodpovednosť za neoprávnené nakladanie alebo iné zneužitie hesla.
IV. Nesúhlas s použitím údajov, doba uchovávania údajov a ich výmaz
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Svoje zákaznícke konto môžete kedykoľvek zmazať v sekcii „Moje konto“ a odhlásiť sa z odberu napr. newslettera prostredníctvom linku pre odhlásenie z odberu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.
Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať (v prípade, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu), ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné (napríklad osobné údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy spracúvame počas doby stanovenej v právnych predpisoch v oblasti daní a účtovníctva, a ak nie je v osobitných právnych predpisoch stanovená žiadna lehota uchovávania zmluvnej dokumentácie, tak počas plynutia zákonných premlčacích lehôt) alebo ak na ukladanie údajov neexistuje akýkoľvek zákonný dôvod.
V. Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb
Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, a to najmä stanovených podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom (čl. 15 GDPR), (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 GDPR), (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR), (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu (čl. 21 GDPR ), (v) právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR), najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a (iv) právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR), t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).
Právo namietať proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR
Máte právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje už na tieto účely nesmú spracúvať.
Ak spracúvame vaše údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie odmietnuť; v takom prípade môžeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať len v prípade, ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Pri spracúvaní vašich osobných údajov nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.
Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín (mimo územia EÚ/EHP). V prípade, ak by sme Vaše osobné údaje poskytli našim poskytovateľom služieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), toto poskytnutie možno uskutočniť len na základe rozhodnutia  Európskej komisie o  primeranom stupni úrovne ochrany osobných údajov v tejto tretej krajine alebo na základe poskytnutia iných vhodných záruk v súlade s kapitolou V GDPR.
Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na našu telefonickú linku prostredníctvom kontaktného formulára.
 
Okrem kontaktného formulára a kontaktu zodpovednej osoby, sa na nás môžete obrátiť emailom na petshopzborovska@gmail.com alebo poštou na sídle Peter Doksanský, Hutnícka 16, 040 01 Košice, Sloveská republika alebo telefonicky na čísle: +421 908 980 420. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.
Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, najmä pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
Služby poskytované v rámci online shopu, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.
VI. Aktuálny zoznam externých poskytovateľov služieb, ktorí pri poskytovaní svojich služieb môžu na tento účel získať prístup k niektorým z Vašich osobných údajov: 

 • Shoptet, a.s.
  Dvořeckého 628/8
  169 00 Praha 6
  Česká republika
  IČ: 28935675
  DIČ: CZ28935675
  Spisová značka: B 25395, Mestský súd v Prahe
  Upísaný a splatený základný kapitál spoločnosti činí 2 000 000 Kč. (ďalej len “správca”).
 • SPS s.r.o.
 •  Názov: Slovak Parcel Service s.r.o. Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 DIČ: 2020351993 IČ DPH: SK 2020351993 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B Založenie spoločnosti: 1992

 • Packeta s. r. o., Kopčianska 3338/82 A, 851 01 Bratislava
 • Mgr. Markus Kover,

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pre tieto Všeobecné obchodné podmienky je rozhodné právo Slovenskej republiky s vylúčením aplikácie kolíznych noriem. Pre tieto Všeobecné obchodné podmienky je vylúčená aplikácia ustanovení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980 a akéhokoľvek nasledujúceho dokumentu. Spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia na zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v znení, ktoré predávajúci zašle kupujúcemu v elektronickom formáte .pdf spolu s potvrdením objednávky a s ktorým sa kupujúci mal možnosť oboznámiť pred odoslaním objednávky, čo potvrdil zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky.
Peter Doksanský – petshopzborovska si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke dm, pričom zmenené Všeobecné obchodné podmienky sa neuplatnia na právne vzťahy medzi dm a kupujúcim, ktoré vznikli pred zverejnením upraveného znenia Všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke petshopzborovska.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 13.12.2021

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

reklamacia.pdf

odstupenie od zmluvy.pdf


Nakupovať pre útulky možete tu: www.yanashopzvieratkam.sk Doprava pre útulky: bezplatne