Formulár na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

Príloha č. 1

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA 

v zmysle Zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

Firemné údaje: Peter Doksanský, Hutnícka 16,  040 01 Košice IČO: 46638881 DIČ: 1024513589 IČ DPH: SK1024513589

Telefón: 0910 454 576

Email: petshopzborovska@gmail.com

 

Spotrebiteľ

Meno a priezvisko:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Telefón:

E-Mail:Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej  (vyberte jednu z možností): 

Kúpnej zmluvy

zmluvy o poskytnutí služby

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: 

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:

Zo dňa:

Číslo faktúry:

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len jednu možnosť):

plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) alebo čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

 

Požadovaná hodnota k vráteniu:

Požadovanú sumu mi vráťte (vybraté ponechajte): 

poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)

prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN: 

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že Obchodník nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar obchodníkovi.

 

V ...................................... Dňa ..........................

 

....................................

Meno priezvisko

(podpis)